Β2

Β2

καλή γνώση

60'

Διάρκεια μαθήματος

72

Σύνολο μαθημάτων ετησίως

2 έτη

Χρόνος εκμάθησης επιπέδου

10.000 MKD

Ετήσια τιμή μαθημάτων

Περιγραφή επιπέδου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα με ευχέρεια και αυθορμητισμό, έτσι ώστε η επικοινωνία του με τους φυσικούς ομιλητές να γίνεται χωρίς πίεση και δυσκολία. Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τις κύριες ιδέες πάνω σε συγκεκριμένα, αλλά και αφηρημένα θέματα και να χειρίζεται, επίσης, πιο τεχνικά θέματα που ανήκουν στην περιοχή της ειδίκευσής του.

Πρέπει να παράγει λόγο με σαφήνεια και λεπτομέρεια πάνω σε ευρύ πεδίο θεμάτων και να εξηγεί μία άποψη πάνω σε ένα θέμα, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων επιλογών. 

Επίσης , σε αυτό το επίπεδο ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζεται με μεγαλύτερη ευελιξία και ετοιμότητα τις καταστάσεις καθημερινών συναλλαγών, όταν αυτές παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα ή παίρνουν μια αναπάντεχη τροπή.

Ακόμη, ο υποψήφιος σε αυτό το επίπεδο πρέπει να γνωρίζει και να είναι σε θέση να συμπεριφέρεται κατάλληλα, σύμφωνα με τις κοινωνικές συνήθειες, γλωσσικές και μη γλωσσικές (γλωσσικές μορφές ευγενείας, βαθμός επισημότητας ή οικειότητας, χειρονομίες, φυσική απόσταση και φυσική επαφή κτλ.).

Πρέπει να είναι εξοικειωμένος με βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού (συνθήκες διαβίωσης, κοινωνική ζωή, βασικές αξίες κτλ.), να έχει επίγνωση των πολιτιστικών διαφορών και των σχετικών συνηθειών και εθίμων, καθώς και των παρεξηγήσεων που είναι δυνατό να δημιουργηθούν από αυτές τις διαφορές. Και φυσικά πρέπει να έχει επίγνωση των κυριοτέρων κοινωνικοπολιτισμικών διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στη δική του κοινωνία και νοοτροπία και αυτήν των φυσικών ομιλητών της ελληνικής γλώσσας.

Υλικό διδασκαλίας

Για τους σπουδαστές προσφέρεται βιβλίο μαθητή με CD σε προνομιακή τιμή.

Τρόπος διδασκαλίας

Τα μαθήματα διεξάγονται σε τμήματα ή ιδιαίτερα στους χώρους του Συλλόγου "Πελαγονία" και online για σπουδαστές από άλλες πόλεις.

Πιστοποίηση

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εξεταστεί για την απόκτηση διεθνούς πιστοποιητικού ελληνομάθειας.

Τρόποι πληρωμής

Готовинска уплата на трансакциска сметка или по фактура, на 10 рати од 1.000 денари месечно, од кои прва рата во Септември и десетта во Јуни.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Κατανόηση προφορικού λόγου

  • Παρακλολούθηση και κατανόηση εκτεταμένου προφορικού λόγου, διαλέξεων
  • Σύνθετα επιχειρήματα εφόσον το θέμα είναι σχετικά οικείο
  • Ενημερωτικές εκπομπές της τηλεόρασης
  • Συζητήσεις μεταξύ τεσσάρων τουλάχιστον φυσικών ομιλητών
  • Κείμενα που παράγονται ακόμη και σε θορυβώδες περιβάλλον σε κανονικό ρυθμό ομιλίας και με στοιχεία προφοράς τοπικής ή κοινής διαλέκτου
  • Φωνητικά άγνωστες λέξεις
  • Πληροφορίες από τον τόνο της φωνής, την έμφαση κτλ.

Κατανόηση γραπτού λόγου

  • Κείμενα που περιέχουν σαφή νοηματική και γλωσσική δομή
  • Εντοπισμός της ουσίας από τις λεπτομέρειες των κειμένων
  • Αναγνώριση της πρόθεσς και του σκοπού αποσπασμάτων από: αναφορές, εφημερίδες, περιοδικά, κανονισμούς, επίσημα γράμματα
  • Χρήση στρατηγικών κατανόησης για τη διάκριση κύριου θέματος από τα σχόλια, άντληση πληροφοριών από τίτλους, εικονογράφηση κ.α., διάκριση και κατανόηση του νοήματος από τα συμφραζόμενα, ανεξάρτητα αν υπάρχουν άγνωστες λέξεις ή εκφράσεις.

Παραγωγή γραπτού λόγου

  • Σαφή, λεπτομερή περιγραφικά και αφηγηματικά κείμενα για θέματα που έχουν σχέση με καθημερινές εμπειρίες
  • Δοκίμια
  • Αναφορές, παραθέτοντας πληροφορίες ή δίνοντας επιχειρήματα με λογική δομή και συνοχή για να υποστηρίζω ή να αντικρούσω μια συγκεκριμένη άποψη
  • Επιστολές τονίζοντας την προσωπική σημασία γεγονότων και εμπειριών

Παραγωγή προφορικού λόγου

  • Συνομιλία με σχετική ευχέρεια και ακρίβεια για ένα φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τα προσωπικά ενδιαφέροντά
  • Παραγωγή συνεχούς λόγου μικρής έκτασης υποστηρίζοντας την άποψη με επιχειρήματα
  • Έκφραση με ακρίβεια των προσωπικών ιδεών, αναγκών και προθέσεων
  • Χρήση στρατηγικών προκειμένου να ανταποκριθεί ο σπουδαστής σε καταστάσεις που υπερβαίνουν τις δικές του γλωσσικές ή μη γλωσσικές ικανότητες
  • Εξασφάλιση της συνεργασίας των συνομιλητών για να βοηθηθεί η επικοινωνία
  • Επιτέλεση με άνεση γλωσσικών λειτουργιών
  • Χρήση διευρυμένο λεξιλόγιο
  • Χρήση πλουσιότερων γλωσσικών δομών
el