А1 за адолесценти и возрасни

А1 за адолесценти и возрасни

елементарно познавање

60'

Времетраење на часот

72

Број на часови годишно

1 год

Времетраење на курсот

8000 MKD

Годишна цена на курсот

Опис на курсот

Слушателите кои го изучуваат нивото А1 се очекува на крајот од курсот да располагаат со способноста да разбираат и употребуваат секојдневни јазични структури кои им се блиски, како и многу основни изрази кои имаат за цел опслужување на конкретни потреби. Учат како да се претставуваат и да претставуваат други лица, како и да прашуваат и одговараат на прашања кои се однесуваат на лични податоци, како што се местото на живеење, лица кои ги познаваат и работи кои ги поседуваат. Исто така, се оспособуваат да разменуваат мислења на едноставен начин, но под услов соговорникот/соговорничката да зборува бавно и јасно и да е расположен/а да помогне во комуникацијата.
Слушателите учат да разменуваат информации за себе и за блиски лица, да ги задоволуваат своите секојдневни потреби (купување на намирници, контакт со служби), да стекнуваат и да одржуваат општествени и деловни контакти (претставување, покани, забава). Слушателите за ова ниво ќе бидат во можност да комуницираат најпрво усно, особено во меѓучовечката комуникација, но и во онаа каде е потребна употреба на телефон или некое од средствата за колективна комуникација.
Следствено на ова, каде што е потребно, слушателите ќе ја разбираат суштината или/и соодветните детали од текстови напишани на многу едноставен и јасен јазик и на ист начин ќе можат да се изразуваат и самите писмено.

Материјал за курсот

За слушателите е достапен оригинален учебник со CD по повластена цена.

Начин на настава

Часовите се одвиваат во група или индивидуално во просториите на Здружението „Пелагонија“ и online за слушатели од други градови.

Сертификат

Секој заинтересиран има право да полага испит за стекнување со меѓународен сертификат.

Начин на плаќање

Готовинска уплата на трансакциска сметка или по фактура, на 10 рати од 800 денари месечно, од кои прва рата во Септември и десетта во Јуни.

Образовни цели

Разбирање на говор

  • Разбирање на одделни зборови и изрази кои се однесуваат на ученикот, непосредната околина (луѓе и градби), професионални интереси
  • Препознавање на основни информации од јавни известувања на станици, аеродроми итн., радио и тв емисии, јавни говори
  • Разбирање на упатства и суштина на текст
  • Следење на кратки, едноставни насоки

Разбирање на текст

  • Препознавање на големи и мали букви, зборови, едноставни реченици
  • Читање на видовите на продавници, називи на производи во продавниците, знаци на патот, имиња на јавен простор, градови, улици
  • Разбирање на многу едноставни реченици, кратки текстови, картички, секојдневни пораки, пријателски писма
  • Едноставен опис и упатства со оптички помошни средства
  • Следење на кратка и едноставна приказна
  • Информации од личен интерес од информативни листови или ракописни белешки поврзани со возен ред, временска прогноза, спортски натпревари и резултати, курсна листа, туристички реклами, телефонски именик, сметки, плакати, известувања, реклами во печатени медиуми
  • Претпоставување на значењето на одредени непознати зборови со помош на текстот

Пишување

  • Опишување себеси, домот, професијата, соседството
  • Кратки текстови, картички, пораки
  • Пополнување на лични податоци во формулар
  • Препишување на текст
  • Опис на настан со помош на слики или дијалози

Зборување

  • Претставување, поздравување, поставување прашања, одговор на едноставни прашања
  • Опишување себеси и познати лица
  • Претставување себеси, лични интереси и непосредната околина (семејство, пријатели, дом, училиште)
  • Поставување на прашања за едноставни теми, предмети, време и место
  • Барање и давање на предмети
mk_MK