А2

А2

основно познавање

Грчки јазик

60'

Времетраење на часот

72

Број на часови годишно

1 год

Времетраење на курсот

9.000 MKD

Годишна цена на курсот

Опис на курсот

Следејќи го курсот за ниво А2, слушателите се стекнуваат збогатени компетенции во однос на оние кои го завршиле курсот за ниво А1. Најголем акцент во оваа фаза од изучувањето на грчкиот јазик се става на збогатување на личниот вокабулар, дополнет со граматички содржини кои го олеснуваат изразувањето.

Изучувајќи го ова ниво, слушателите ќе ја поседуваат основната комуникациска вештина, односно да го користат грчкиот јазик при усмен и писмен говор, официјален или пријателски, за да ги покриваат своите секојдневни потреби и комуникациски ситуации. Ќе бидат во можност да разбираат реченици и изрази кои се појавуваат често и се поврзани со лични и семејни податоци, пазарење, забава итн. Ќе можат да комуницираат користејќи основни јазични вештини при секојдневни состојби/услови, кои бараат едноставна и непосредна размена на информации во врска со познати теми. Уште, ќе се стекнат со способности за разменување на информации за познати теми, секојдневие или непосредна потреба.

Материјал за курсот

За слушателите е достапен оригинален учебник со CD по повластена цена.

Начин на настава

Часовите се одвиваат во група или индивидуално во просториите на Здружението „Пелагонија“ и online за слушатели од други градови.

Сертификат

Секој заинтересиран има право да полага испит за стекнување со меѓународен сертификат.

Начин на плаќање

Готовинска уплата на трансакциска сметка или по фактура, на 10 рати од 800 денари месечно, од кои прва рата во Септември и десетта во Јуни.

Образовни цели

Разбирање на говор

  • Разбирање на кратки, едноставни, формални или неформални текстови
  • Изрази или вокабулар кој често се користи, поврзан со едноставни контексти како на пр. семејство, купување, работа, забава, интереси
  • Телефонски разговор
  • Главната порака од еден разговор со малку соговорници
  • Кратки јавни известувања на станици, во продавници итн.
  • Телефонски информации за јавни институции
  • Упатства од полиција или царина
  • Краток опис на настани, лица, предмети, простории

Разбирање на текст

  • Читање на кратки и едноставни текстови, писма, известувања, огласи, плакати, реклами, водичи (туристички, мапи), натписи, ценовници, телефонски именик, возен ред, работно време, билети, радио и тв програма, хотелски известувања, знаци, кратки белешки, опис на луѓе, предмети и настани, едноставни упатства за употреба на производи

Пишување

  • Кратки и едноставни формални или неформални текстови, картички, белешки, писма
  • Подредување по логички редослед на мислите за познати теми
  • Кратки белешки и пораки за секојдневни теби како на пр. белешка за заблагодарување
  • Информации во формулари

Зборување

  • За едноставни секојдневни теми на јасен и недвосмислен начин
  • Кажување на кратки реченици
  • Опис на непосредната околина, семејство, лица, работно место, настани
  • Информации за себе и за други
  • Информации за време, место, начин, причина
  • Раскажување на кратки приказни
  • Давање на упатства
  • Комуникација во банка, ресторан, станица, јавен простор
  • Користење на невербална комуникација
mk_MK