Г2

Г2

одлично познавање

60'

Времетраење на часот

72

Број на часови годишно

2 год

Времетраење на курсот

10.000 MKD

Годишна цена на курсот

Опис на курсот

Ова ниво на јазични резултати кај кандидатите се карактеризира како особено високо. Не постои никаква потешкотија при разбирање на било каков усен или писмен говор и самите тие можат да произведат јасен, течен и точно структуриран усен или писмен говор. Поседувајќи еден широк вокабуларен репертоар и граматичка контрола врз комплицираните структури, можат да следат или да разговараат слободно и соодветно во сите области од општествениот и личниот живот.

Слушателите кои го завршиле успешно ова ниво се карактеризираат како „апсолутно способни корисници на јазикот“ и се во можност да пренесуваат тенки семантички нијанси со прецизност, користејќи успешно еден широк спектар на прилагодливи механизми. Познаваат идиоматски изрази и поими од секојдневниот говор, покажувајќи свесност за преносните значења. Се самоевалуираат и самокорегираат со цел да надминат некоја потешкотија, до толку што соговорниците тешко забележуваат.
Слушателите од ова ниво ќе бидат во можност да одговараат на сите комуникациски потреби од било кој контекст, било да станува збор за слушање каде што постојат интервенции, промени, шумови од околината, па дури и специфичен изговор кај (со)говорниците, било да се работи за разбирање на лошо испечатен текст или тежок ракопис. Според тоа, се очекува да можат да разбираат со леснотија сѐ што слушаат или читаат, вклучувајќи и специфичности на секојдневниот говор, шеги и културолошки коментари. Исто така, ќе бидат во можност да ги користат сите извори на информации со самодоверба и веродостојно, а ќе се справуваат успешно со било која тема во писмениот или усниот говор со спонтано изразување и голема слобода и точност.

Материјал за курсот

За слушателите е достапен оригинален учебник со CD по повластена цена.

Начин на настава

Часовите се одвиваат во група или индивидуално во просториите на Здружението „Пелагонија“ и online за слушатели од други градови.

Сертификат

Секој заинтересиран има право да полага испит за стекнување со меѓународен сертификат.

Начин на плаќање

Готовинска уплата на трансакциска сметка или по фактура, на 10 рати од 1.000 денари месечно, од кои прва рата во Септември и десетта во Јуни.

Образовни цели

Разбирање на говор

  • Разбирање на секаков вид усен говор, во живо или преку медиум, идиоматски изрази и поими, независно од брзината на говорење
  • Разбирање на секој природен говорител, како слушател или соговорник, дури и кога разговорот се однесува на апстрактни, комплексни, специјализирани теми и со специфичен изговорот
  • Разликување на стил, скриени пораки, извлекување на заклучоци од говор на други лица
  • Слободно следење на предавања како член на жива публика, радио и тв емисии, презентации итн.
  • Следење и разбирање на упатства
  • Слободно разбирање на многу содржини од секојдневниот говор, дијалекти и непознати поими

Разбирање на текст

  • Слободно читање на речиси сите видови на пишани текстови, апстрактни и конкретни, упатства за употреба, специјализирани натписи, литературни дела
  • Разликување на нијансите во стилот на уредникот на еден текст и препознавање на невербалните расположенија
  • Брзо препознавање на детали од личен интерес во обемни текстови
  • Слободна употреба на речници, литература и помагала
  • Разбирање на детали од упатства, технички детали дури и при можност за мала потешкотија, како и сите видови на кореспонденција

Пишување

  • Пишување со соодветен стил на јасни, течни и комплексни текстови
  • Комплекси писма
  • Извештаи
  • Описи и коментари кои вклучуваат поттеми, развивајќи конкретни делови и заокружувајќи со конкретни заклучоци
  • Колумни кои презентираат една тема со функционална и логична структура
  • Белешки
  • Пораки
  • Печатени медиуми
  • Трудови
  • Критики на професионални или литературни дела
  • Резимирање со одлична способност на говорот
  • Функционално одговарање на барањата на секој вид пишан текст, следејќи ги конвенциите, преку еден широк спектар на јазични структури, богат вокабулар, дијалектични изрази и познавање на социокултурната и социолингвистичката средина

Зборување

  • Слободно учество во било кој разговор
  • Сфаќање на општествените услови, структурата на опкружувањето, општествените односи со соговорниците
  • Употреба на дијалектични структури во зависност од комуникациските потреби
  • Преговарање преку презентација на предности и мани
  • Размена на информации и совети
  • Реструктуирање на тешките делови на начин кој нема да биде забележан од соговорниците
  • Изнаоѓање на соодветните јазични структури, со цел одржување или земање на збор
  • Јасно дефинирање на аргументи, неприсилено, точно и течно зборување, на начин кој соодветствува со комуникацијата
  • Целосна контрола врз структурата на говорот и фонологијата
  • Нагласување на соодветните делови и надминување на било каква јазична потешкотија
  • Употреба на широк спектар и богат вокабулар на конкретен начин
  • Опишување на искуства
  • Јавно презентирање
mk_MK