А1 за деца од 8-12 години

А1 за деца од 8-12 години

елементарно познавање

40'

Времетраење на часот

72

Број на часови годишно

2 год

Времетраење на курсот

7500 MKD

Годишна цена на курсот

Опис на курсот

Курсевите за деца од 8-12 годишна возраст подразбираат стекнување со знаења предвидени за ниво А1 (за деца од 8-12 години). Истите можат да се стекнат преку два различни пристапи, и тоа:

 1. Учење преку метод на електронски интерактивни игри, специјализирани за возраста со цел брзо запомнување и користење на готови изрази од секојдневието. Овој пристап подразбира вербална комуникација со едукаторот, во комбинација со самостојна работа на компјутер преку посебни алатки-игри кои го поттикнуваат детето преку повратните информации за постигнатите знаења.
 2. Kомбиниран пристап на традиционално учење со користење на интернет-алатки за поголема интеракција и организација на знаењето. Овој пристап подразбира детално и постепено запознавање со правописот и правоговорот на грчкиот јазик.

Изборот на пристапот се одредува според желбата на децата и родителите, а во консултација со едукаторот.

Материјал за курсот

За слушателите е достапен оригинален учебник со CD по повластена цена.

Начин на настава

Часовите се одвиваат во група или индивидуално во просториите на Здружението „Пелагонија“ и online за слушатели од други градови.

Сертификат

Секој заинтересиран има право да полага испит за стекнување со меѓународен сертификат.

Начин на плаќање

Готовинска уплата на трансакциска сметка или по фактура, и тоа 2000 денари во текот на првиот месец и остатокот до крајот на учебната година на рати по Ваш избор.

Образовни цели

Разбирање на говор

  • Разбирање на одделни зборови и изрази кои се однесуваат на ученикот, непосредната околина (луѓе и градби)
  • Препознавање на основни информации
  • Разбирање на упатства
  • Следење на кратки, едноставни насоки
  • Одговарање на едноставни прашања

Разбирање на текст

  • Препознавање на големи и мали букви, зборови, едноставни реченици, познати имиња
  • Читање на видовите на продавници, називи на производи во продавниците
  • Разбирање на многу едноставни реченици, кратки текстови, картички, секојдневни пораки
  • Едноставен опис и упатства со оптички помошни средства
  • Следење на кратка и едноставна приказна

Пишување

  • Опишување себеси, домот, училиштето, соседството
  • Кратки текстови, картички, пораки
  • Опис на настан со помош на слики или дијалози
  • Размена на лични податоци

Зборување

  • Претставување, поздравување, поставување прашања, одговор на едноставни прашања
  • Опишување себеси и познати лица
  • Претставување себеси, лични интереси и непосредната околина (семејство, пријатели, дом, училиште)
  • Поставување на прашања за време и место
mk_MK